ForeningsmeddelseNyheder

Foreningsmeddelelse første halvår 2020

Kære medlemmer.

 

Hermed nyt fra Akwamu og fra foreningen.

På ovenforstående billeder ses vores døve sponsorbørn og foreningens formand i Akwamu  samt den blinde sponsorbarn før skolestart her i forårssemesteret. Vi følger børnenes præstationer tæt og får løbende status rapporter om deres skolegang og karakterer. Også i børnehaven og på skolen i Akwamufie er foreningen i kontakt med de respektive ansatte i form af lærere og pædagoger. Her får vi fremadrettet også diverse ønsker til, hvordan foreningen kan hjælpe til.

 

On the Handicap Students:

Om de handicappede studerende:

 

  • Philip Many the blind student who would be writing his final Basic Examination in June/July 2020 for the completion of the Junior High School. They will be coming back home during vacation and we have paid Ghc 200.00 for him to stay for extra classes in preparation of the final exams.

Philip Many - den blinde studerende, der skulle skrive sin endelige grundlæggende eksamen i juni / juli 2020 til færdiggørelsen af ​​Junior High School, kommer hjem under ferie, og vi har betalt Ghc 200,00 for ham for at blive i ekstra klasser som forberedelse til den afsluttende eksamen.

 

 

  • Kwaku Owusu one of the deaf student, who suppose to graduate by the end of this year. The room the community gave us for the barbaring shop comes with so much cost. So I have seen a local artisan who will be able to build a small wooden shop out which can cost less than Ghc 1,000.00. So we can add some small amount to the estimated budget for that purpose. Because the community is complaining of no funds.

 

Kwaku - en af ​​de døve studerende, der formoder at tage eksamen ved udgangen af ​​dette år. Værelset, som samfundet gav os til barbarbutikken, koster så mange omkostninger. Så jeg har talt med en lokal håndværker, der kan bygge en lille træbutik, der kan koste mindre end Ghc 1.000,00. Så vi kan tilføje et lille beløb til det estimerede budget til dette formål. Fordi samfundet klager over ingen midler.

 

  • Gyamea Akosua the female deaf student is also doing well but I take pains to announce to you that she is pregnant and this will lead to her termination in school this year instead of the plan 2021/2022academic. Somebody got her pregnant in the Akwamufie community. I have arranged with a local her dressing saloon to help her with her dressing after her termination next academic year.

Gyamea Akosua - den kvindelige døve studerende, klarer sig også godt, men det gør mig ondt at meddele dig, at hun er gravid, og dette vil føre til hendes ophør i skolen i år i stedet for planlagt 2021/2022. Nogen fik gjort hende gravid i Akwamufie. Jeg har arrangeret/aftalt med en lokal damefrisør for at hjælpe hende efter hendes ophør næste studieår.

 

 

So all in all the students will finish school this year which is next term and we need to plan for project.

The kindergarten school is also going on well and we have gotten new teacher for them. Since it is also in the hands of the Presbyterian Church, we have been monitoring them with the materials we gave them. About the Desk-top computer we have given to them: The screen is small so they are requesting for 32" TV for Phoenix sounds learning.

The Junior High School students we supported with the science, math and English textbooks will complete June/July 2020 and I will report their performance as in relation to their usage of the books.

Thanks and best regards

Så alt i alt afslutter eleverne skole i år, som er næste trimester, og vi er nødt til at planlægge et projekt.  Børnehaveskolen går også godt, og vi har fået en ny lærer til dem. Da det også er i hånden på den presbyterianske kirke, har vi fulgt dem med det materiale, vi gav dem. Om Desk-top-computeren, vi har givet dem: Skærmen er lille, så de anmoder om 32 "TV til Phoenix-lydindlæring.  De studerende på ungeskolen, som vi støttede med naturbøger, matematik og engelske lærebøger, afslutter juni / juli 2020, og jeg vil rapportere deres præstationer i relation til deres brug af bøgerne. 

 

Tak og bedste ønsker

 

S .A. Otchere
Secretary
Bogyawe Palace, Akwamufie

 

 

Vigtige informationer:

 

Situationen med Corona virus i er man også blevet opmærksomme på i Ghana, og der bliver i øjeblikket taget forskellige initiativer i denne forbindelse nationalt som lokalt – lig Danmark.

 

Det betyder konkret for foreningen:

 

Bestyrelsen har i lighed med alle foreninger i Danmark AFLYST generalforsamlingen i 2020. Vi vil i stedet lave en skriftlig beretning med årets reviderede regnskab til foreningens betalende medlemmer. Mere herom i en særskilt foreningsudsendelse i april.

 

I forhold til rejsesituationen så er Ghana nu også et lukket land som Danmark, hvilket beklageligvis betyder, at Karl Peters og Mogens rejse til Ghana/Akwamufie er udskudt på ubestemt tid.

 

 

De bedste hilsner

 

Karl Peter og Mogens